ОБЕКТИ


Наши по-мащабни проекти


286

Брой служители250

Изпълнени проекти за 5 години143624338

Общ оборот за 5 години


 • rudin

  КОМПЛЕКС МАРИЦА ИЗТОК

  Рехабилитация на ОРУ 220 kV в ТЕЦ "Марица Изток 2" – подмяна на съоръжения в полета 5,7 и 9 (Стара планина, Хемус и Камчия

  Други данни:
  • Площ
  • Секцията се разработва

 • rudin

  КОМПЛЕКС МАРИЦА ИЗТОК

  Рехабилитация на ОРУ 220 kV в ТЕЦ "Марица Изток 2" – подмяна на съоръжения в полета 5,7 и 9 (Стара планина, Хемус и Камчия

  Други данни:
 • rudin

  КОМПЛЕКС МАРИЦА ИЗТОК

  Рехабилитация на ОРУ 220 kV в ТЕЦ "Марица Изток 2" – подмяна на съоръжения в полета 5,7 и 9 (Стара планина, Хемус и Камчия

  Други данни:
  • Площ
  • Секцията се разработва

 • rudin

  КОМПЛЕКС МАРИЦА ИЗТОК

  Рехабилитация на ОРУ 220 kV в ТЕЦ "Марица Изток 2" – подмяна на съоръжения в полета 5,7 и 9 (Стара планина, Хемус и Камчия

  Други данни:
  • Площ
  • Секцията се разработва

 • rudin

  КОМПЛЕКС МАРИЦА ИЗТОК

  Рехабилитация на ОРУ 220 kV в ТЕЦ "Марица Изток 2" – подмяна на съоръжения в полета 5,7 и 9 (Стара планина, Хемус и Камчия

  Други данни:
  • Площ
  • Секцията се разработва

1 / 1

ОБЕКТИ В СТРАНАТА

   

 • Ремонт на котлоагрегат
 • Оборудване на един брой килия в п/ст "Чирпан"
 • Оборудване на един брой килия в п/ст "Гълъбово"
 • Рехабилитация ОРУ 220 кV,110 кV – СМР на 9 броя полета в ОРУ 220 кV п/ст "ТЕЦ Марица Изток 2", вкл. осветление
 • Аварийно-възстановителни работи в п/ст 'Марица изток"
 • Ремонт на ОРУ 110 kV и ЗРУ 20 kV в п/ст "Самара"
 • Ремонт заземителна инсталация на АТ 800 MVA стр. 220 kV – ОРУ “ТЕЦ МИ 3”
 • Рехабилитация ОРУ 220 кV,110 кV – СМР на 6 броя полета в ОРУ 220 кV п/ст "ТЕЦ Марица Изток 2" (БГТЗ, БГТ4, БГТ5, БГТ6, Мерене1, Мерене ОШС), мачтово осветлтние
 • Монтаж на СК част и вторична комутация на поле ПРТЗ 220 kV в п/ст "ОРУ ТЕЦ Марица Изток 2"
 • Оборудване на поле в ОРУ 110 kV на п/ст "ОРУ ТЕЦ Марица Изток 2" за присъединяване на трансформатор 110/6,3/6,3 kV
 • Ретрофит на един брой КРУ CSIM 1-20/500 за п/ст "Стара Загора"
 • Оборудване на един брой килия 20 kV за п/ст "Кольо Ганчев"
 • Рехабилитация на ОРУ 220 kV в ТЕЦ "Марица Изток 2" – подмяна на съоръжения в полета 5,7 и 9 (Стара планина, Хемус и Камчия
 • Монтаж СК част и вторична комутация на поле ПРТ4 220 kV в п/ст "ОРУ ТЕЦ Мараица Изток 2"
 • Оборудване на един брой килия 20 kV за п/ст "Казанлък"
 • Оборудване на един брой килия 20 kV за п/ст "Самара"
 • Подмяна на контролни кабели и комадни шкафове в п/ст "Индустрия"
 • Ремонт вторична комутация на полета 110 kV , оборудване и монтаж на КШ в п/ст "Речица"
 • Подмяна на комадни шкафове в ОРУна п/ст "Хидравлика"
 • Подмяня ТТ на ВЛ "Сакар" и ВЛ "Одрин" 400 kV в п/ст "ОРУ ТЕЦ Марица Изток 3"
 • Захранване охладителна система на АТ №2 с 0,4 kV в п/ст "ОРУ ТЕЦ Марица Изток 2"
 • Реконструкция на системи за измерване на електрическа енергия в подстанции "Стара Загора" 220/110/20kV, "Зора" 110/10 kV и "Дъбово" 110/20kV
 • Ремонт на изводни полета 20 kV с подмяна на съоръжения и вторична комутация в п/ст "Нова Загора"
 • Ремонт наполета 110 kVи изводи 20 kV с подмяна на съоръжения и вторична комутация в п/ст "Сливен градска"
 • Доставка материали за присъединения 20 kV
 • Ремонт покрив на подстанция "ОРУ ТЕЦ Марица изток 2"
 • Ремонт портали ОРУ 220 kV в п/ст "ОРУ ТЕЦ Марица изток 2" и мачтово осветление
 • Ремонт на изводни полета 20 kV с подмяна на съоръжения и вторична комутация в п/ст "Стара Загора"
 • Ремонт наполета 110 kVи изводи 20 kV с подмяна на съоръжения в п/ст "Дъбово"
 • Ремонт ЗРУ 10 kV в п/ст "Казанлък"
 • Ремонт наполета 110 kVи изводи 20 kV с подмяна на съоръжения и вторична комутация в п/ст "Гълъбово"
 • Ремонт наполета 110 kVи изводи 20 kV с подмяна на съоръжения и вторична комутация в п/ст "Чирпан"
 • Изграждане на подпорна стена на стълб № 3, 4, 5, 15, 24 на ВЛ 110 kV "Могила"
 • Ремонт на полета 110 kV с подмяна на съоръжения и вторична комутация в п/ст "Сливен градска"
 • Ремонт на изводни полета 20kV с подмяна на съоръжения и вторична комутация в п/ст "Хидравлика"
 • Монтаж на ЦРЗ ВН и СрН за трансформатори в п/ст "Индустрия"
 • Ремонт административна сграда, акумулаторно и технологични помещения в п/ст "Кольо Ганчев"
 • Ремонт административна сграда и ОРУ 220 kV п/ст ТЕЦ "Марица изток 3"
 • Ремонт на ОРУ 110 kV – подмяна на прекъсвачи, задвижвания на разеденители, ТТ, НТ, ВО, КШ и контролни кабели в п/ст ТЕЦ "Марица изток2"
 • Изграждане на Ветроенергиен парк "ВЕТРОКОМ" Подобект: Подстанция 110/10 kV "Ветроком"
 • Ремонт на кабелни канали – п/ст "ТЕЦ Марица Изток 3"
 • Бетониране релсов път на АТ и площадки под ТТ пред ОРУ 220 kV – п/ст "ТЕЦ Марица Изток 3"
 • Ремонт полета 10 kVи 20 kV – монтаж на ЦРЗ - п/ст "Самара"
 • Ремонт кабелен канал между прекъсвачи и КШ в ОРУ 220 kV - п/ст "ТЕЦ Марица Изток 2"
 • Ремонт полета СрН с подмяна на ЦРЗ 10 и 20 kV в п/ст "Комуна"
 • Ремонт полета ВН и СрН с подмяна на ЦРЗ п/ст "Чудомир"

 

 • Изграждане на ново ОРУ 110 kV и ремонт съществуващо ЗРУ 20 kV в Подстанция "Гипсово" вкл. Районно и аварийно осветление
 • Направа осветление машинна зала и котел
 • Ремонтни дейности във връзка с монтаж на ел.везна на транспортьор
 • Основен ремонт на Парогенератор ПГ ст. № 5
 • Основен ремонт на Парогенератор ПГ ст. № 6
 • СМР по среден ремонт на котел 10 подобект Електрофилтър
 • Ремонт на Ел.филтър машинна част котел 1 и 2
 • Ремонт на Ел.филтър машинна част котел 3 и 4
 • Ремонт на Ел.филтър №3 ТЕЦ "Марица Изток 2"
 • Постанция 110/20/6/1.65 kV "Запад".
 • Реконструкция на ЗРУ 6 kV и централна сигнализация
 • Реконструкция на поле 110 кV и изграждане на Електропровод 20 кV от СП 110/20 кV "Г.Михайлов" до V-ти откриван хоризонт
 • Текущо подържане на Ел.филтри
 • Ремонт на Ел.филтър машинна част котел 7 и 8
 • Ремонт на Ел.филтър машинна част котел 5 и 6
 • Рехабилитация ЕФ,ИВП, изработка и подмяна на газоход ВЕ-ИВП на КА-3 – част ЕФ ТЕЦ „Марица Изток 2”
 • Среден Ремонт на конвентивна шахта /КШ/ дясно на КА-9 ТЕЦ "Марица Изток 2"
 • Основен ремонт на КА-12 подобект както следва: основен ремонт на конвективна шахта ляво на КА-12 ТЕЦ "Марица Изток 2"
 • Среден ремонт на конвективна шахта дясно на КА-9 ТЕЦ "Марица Изток 2"
 • Среден ремонт на конвективна шахта дясно на КА-10 ТЕЦ "Марица Изток 2"
 • Среден ремонт на ППС-10А на КА-10 ТЕЦ „Марица Изток 2”
 • Среден ремонт на Блок2 – ППС 2И ТЕЦ „Марица Изток 2”
 • Среден ремонт на Блок2 – за котелно оборудване : Х група Електрофилтър
 • Текуща подръжка на електрофилтри
 • Инженеринг, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на две секции КРУ 6,3kV на Блок №1 и №2 на ТЕЦ "Марица Изток 1" – 2х360 MW Изграждане на ТЕЦ "Марица Изток 1" Подобекти: Проектиране и изграждане на ОРУ 400 kV Монтаж на Силови трансформатори 400kV Монтаж на кабелни трасета и полагане на силови и контролни кабели на Блок №2 Направа и монтаж на шинопровод 400 kV за присъединяване на силови трансформатори
 • Рехабилитация на нагревни повърхности и шлакоотделителна система на КА-8
 • Рехабилитация на ППС на котлоагрегат 8 (КА-8).
 • Рехабилитация на ЕФ, изработка и подмяна на газоход ИВП-ЕФ на КА-6
 • Текущо подържане на ЕФ
 • Среден ремонт на Блок 2 за котелно оборудване-част ЕФ
 • Среден ремонт на Блок 1 за котелно оборудване-част ЕФ
 • Изграждане на ТЕЦ „Марица Изток 1” Подобекти: Монтаж на кабелни трасета и полагане на силови и контролни кабели на Блок №2
 • Основен ремонт на ППС – 11Е
 • Основен ремонт на КШ – дясно на КА- 11
 • Основен ремонт мна ППС – 11А
 • Реконструкция на тръбопроводи за пара и мазут на КА - 5÷8
 • Подмяна нзахранваща линия на пожароизвестителна инсталация на ИВП 1÷8 в котелен цех част 700 MW
 • Подмяна линии за пожарна вода ред „В” от Δ0 до Δ22 в Котелен цех част 700 MW
 • Монтаж на нови тръбопроводи за пара и мазут в Котелен цех част 700 MW
 • Демонтаж на станционен тръбопровод за смивна вода в Котелен цех част 700 MW
 • Изграждане на външна евакуационна стълба на Котелна зала бл. 1÷4
 • Среден ремонт на ЕФ 3
 • Електропровод 400 kV- “Соколец”
 • Изграждане на подстанция №1
 • Изграждане на електропровод” Риба и Гергана”

 

 • Ремонт ОРУ 110 kV в п/ст "Димитровград" с подмяна на портали, кабелни лавици в кабелен колектор, заземителна, мълниезащитна инсталация и осветление
 • Подмяна на прекъсвачи и разеденители в ОРУ 220 kV на п/ст "Узунджово", аварийно осветление
 • Подмяна 12 бр. измервателни трансформатори 220 kV в п/ст "Узунджово"
 • Ремонт наполета 110 kVи изводи 20 kV и 6 kV с подмяна на съоръжения и вторична комутация в п/ст "Димитровград"
 • Ремонт наполета 110 kVи изводи 20 kV с подмяна на съоръжения и вторична комутация в п/ст "Крумовград"
 • Ремонт ОРУ 110 kV в п/ст "Димитровград"

 

 • Изграждане на ново поле в п/ст "Чернозем"

 

 • Окомплектоване на метални шкафове за отктрит монтаж в ОРУ 110 ; 220 kV
 • Рехабилитация на ОРУ 400 kV на п/ст "София запад - I-ви етап колона-1" вкл. Районно и аварийно осветление
 • Рехабилитация на ОРУ 400 kV на п/ст "София запад - II-ри етап колона-2" вкл. Районно и аварийно осветление
 • Рехабилитация на ОРУ 400 kV на п/ст "София запад - III-ти етап колона-5" вкл. Районно и аварийно осветление

 

 • Подмяна на част от командни шкафове за контрол и управление на I, II, III системи за сигурност на 5-ти и 6-ти енергоблок